Breadcrumb

Условия за ползване

МОЛЯ, ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО НАСТОЯЩИТЕ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ, ПРЕДИ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ ТАЗИ УЕБСТРАНИЦА

Въведение

Настоящата уебстраница (www.santen.bg) е собственост на и се управлява от Сантен Ой ("Сантен"), извършващ дейността си във Финландия и България от своите офиси във Финландия. Тази уебстраница е предназначена да предостави на нейните посетители („Вие“, „Ваш“ или „Потребители“) обща информация за дейностите на Сантен, както е описано по-долу, за Условията (както са дефинирани в параграфа по-долу) и друга информация, изисквана от приложимите закони и регламенти.

Настоящите условия за ползване („Условия“), както и Политиката за поверителност, предоставена на уебстраницата на Сантен, уреждат използването на тази уебстраница. Достъпвайки я или използвайки я по друг начин, Вие потвърждавате, че сте прочели и сте разбрали, че тя е предмет на настоящите Условия, както е посочено по-долу, и заявявате, че сте навършили поне 18 години. 

Сантен си запазва правото да променя настоящите Условия по всяко време без предварително известие до Вас. Такова изменение влиза в сила незабавно след публикуването му на тази уебстраница. Ако продължите да достъпвате или използвате уебстраницата след влизането в сила на измененията, това ще се счита за окончателно приемане на модифицираните Условия от Ваша страна.

Лиценз и обхват на използване 

Тази уебстраница, включително нейният графичен интерфейс и цялото й съдържание което включва, но не се ограничава до текст, изображения, графики, видео файлове, са защитени с авторски права, търговска марка и други приложими закони и договори по целия свят. Тези съдържания принадлежат или са лицензирани в полза на Сантен. Всички права са запазени.

Нищо, съдържащо се на тази уебстраница, не може да се тълкува като предоставяне на лиценз или други права по който и да е патент, търговска марка, авторски права или друга интелектуална собственост на Сантен или на която и да е трета страна. Сантен може да прекрати, промени или ограничи използването на тази уебстраница по каквато и да е причина без предизвестие.

Съдържанието на тази уебстраница не може да се копира, изтегля, променя, разпространява, прави достъпно за трети страни за цели, различни от лична, нетърговска употреба, без изрично предварително разрешение от Сантен.

Освен ако не е посочено друго, всички търговски марки на тази уебстраница са защитени от Закона за търговските марки. Имената на продуктите на Сантен, логата, дизайните, слоганите и търговските опаковки, които се появяват на тази уебстраница, са регистрирани търговски марки, марки за услуги, търговски наименования или дизайни и са защитени от приложимите закони. Следователно всяко действие, нарушаващо тези права, е строго забранено.

Други имена на фирми, продукти и услуги, намиращи се на тази уебстраница, могат да представляват търговски марки или марки за услуги, притежавани от трети страни.

Отказ от отговорност и ограничаване на отговорността

ТАЗИ УЕБСТРАНИЦА И ИНФОРМАЦИЯТА, КОЯТО СЪДЪРЖА, СА ПРЕДСТАВЕНИ "ТАКИВА КАКВИТО СА", БЕЗ КАКВАТО И ДА Е ГАРАНЦИЯ, ИЗРИЧНА ИЛИ МЪЛЧАЛИВА. НЕ ГАРАНТИРАМЕ, ЧЕ ИНФОРМАЦИЯТА НА ТАЗИ УЕБСТРАНИЦА Е АКТУАЛНА, ТОЧНА ИЛИ ПЪЛНА И НЕ ТРЯБВА ДА РАЗЧИТАТЕ НА НЕЯ ПРИ ВЗЕМАНЕ НА КАКВОТО И ДА Е РЕШЕНИЕ ИЛИ ПРИ ПРЕДПРИЕМАНЕ НА КАКВОТО И ДА Е ДЕЙСТВИЕ. С НАСТОЯЩОТО НИЕ ОТКАЗВАМЕ ДА ДАДЕМ ВСЯКАКВА ГАРАНЦИЯ, ЧЕ ИНФОРМАЦИЯТА НА ТАЗИ УЕБСТРАНИЦА НЯМА ДА БЪДЕ ПРЕКЪСВАНА ИЛИ ЧЕ НЕ СЪДЪРЖА ВИРУСИ, КОМПЮТЪРНИ ЧЕРВИ (WORMS), ТРОЯНСКИ КОНE ИЛИ ДРУГ КОД, КОЙТО ИМА СВОЙСТВАТА ДА ЗАРАЗЯВА ИЛИ ПОВРЕЖДА.

Сантен полага максимални усилия, за да поддържа съдържанието на тази уебстраница точно, пълно и актуално, но изрично отказва да даде всякаква гаранция относно неговата точност, пълнота или валидност.

Освен това, Сантен си запазва правото да преустанови или прекрати работата на тази уебстраница без предизвестие и не носи отговорност за каквито и да е щети или загуби, произтичащи от това.

Вие носите отговорност за проверка на каквато и да е информация, преди да разчитате на нея. Използването на тази уебстраница и съдържанието, налично на нея, е на Ваш собствен риск. Ваша отговорност е да предприемете мерки за предотвратяване на щети от компютърни вируси, червеи и т.н., Сантен не носи отговорност за каквито и да е щети, причинени от такива разрушителни елементи.

Сантен не носи отговорност за каквито и да е щети в резултат на използването на информацията на тази уебстраница или на използването на самата уебстраница.

Отказ от даване на медицински съвет или съвет относно професионални услуги 

Съдържанието на тази уебстраница има за цел да предостави обща информация за медицинските продукти и услуги на Сантен, да повиши осведомеността и да предостави научна и образователна информация за свързани заболявания и не е предназначено и не трябва да се разчита на него или да се тълкува като заместител на или като медицинско становище, или медицински съвет относно какъвто и да е специфичен медицински проблем или фактическо обстоятелство. Специално съветваме потребителите на тази уебстраница да потърсят медицинска помощ, като незабавно се свържат със своя медицински специалист относно всяко медицинско състояние, което може да изисква лечение.

Информация от потребители

Сантен не е задължен да отговаря на съобщения, получени по имейл или по пощата, във връзка с тази уебстраница. Освен ако не се изисква от закона и освен ако не е предвидено друго в нашата Политика за поверителност, всяко съобщение или материали, предоставени от Вас чрез тази уебстраница, по електронна поща или по друг начин, включително каквито и да е данни, въпроси, коментари, предложения или други подобни, ще бъдат третирани като неконфиденциални и непатентовани.

Поверителност

Всяка лична идентификационна информация, събрана чрез тази уебстраница, ще бъде обработена и използвана в съответствие с нашата Политика за поверителност, както и с нашата Политика за бисквитки, включена в тези условия чрез препратка. За повече информация относно нашите практики за поверителност, моля, изпратете ни имейл на privacy-emea@santen.com.

Освен ако не се договорим друго в писмена форма, ние изискваме от Вас да използвате каквато и да е лична информация, която Ви предоставяме относно членове на нашия персонал и/или трети страни, само за целите, за които такава информация Ви се разкрива и в съответствие с приложимите закони и разпоредби за защита на данните.

Възможности за работа

Приветстваме всяка проява на интерес за работа в Сантен. Сантен не проявява дискриминация при подбор и наемане на работа въз основа на раса, цвят на кожата, религия, увреждане, национален произход, възраст, пол или други характеристики, защитени от приложимия федерален, държавен или местен закон. Разбирате, че поканата да изпратите Вашата автобиография или проявата на интерес от Ваша страна за работна позиция, публикувана на тази уебстраница, не са предназначени и не създават договор между Вас и Сантен за работа или за каквато и да е друга полза. Разбирате, че всяко съобщение, изпратено от Вас до Сантен, в което се прави запитване за работа, няма да се разглежда само по себе си като заявление за работа и не създава задължение за Сантен да му отговори. Ако Сантен има интерес да проучи възможностите за работа с Вас, ние ще се свържем с Вас в отговор на Вашето запитване.

За да проучите възможностите за работа в Сантен, посетете нашата кариерна страница. За да прочетете как Сантен събира и обработва Вашата лична информация за целите на предварителното проучване и наемане, моля, прочетете нашата Политика за наемане на персонал. 

Уебстраници и връзки (линкове) на трети страни

Възможно е да предоставим връзки към уебстраници на трети страни за Ваше улеснение. Такива връзки не представляват одобрение от страна на Сантен на продукти или услуги на трети страни или на каквото и да е съдържание на уебстраници на трети страни. Моля, имайте предвид, че Сантен не носи никаква отговорност или няма права върху съдържанието на такива уебстраници на трети страни и няма да носи отговорност за загуби или щети, които могат да възникнат от използването им от Ваша страна. Достъпът до всички уебстраници, свързани с настоящата, е на Ваш собствен риск.

Освен това, трябва да получите предварително писмено разрешение от Сантен, ако имате намерение да публикувате тази уебстраница на която и да е друга уебстраница или да използвате тази уебстраница по друг начин, различен от предвидения в настоящите Условия. Моля, имайте предвид, че Сантен не носи отговорност или няма права върху съдържанието на която и да е уебстраница, която публикува или използва тази уебстраница на Сантен.

Социална медия

Новините, финансовите отчети и цялото друго съдържание на тази уебстраница отразяват официалните политики и позиции на Сантен. Сантен поддържа акаунти в социалните медии (като LinkedIn, Twitter) като канали за комуникация за външна аудитория за представяне на своите актуални новини и дейности, както и на кариерни възможности. Информацията, публикувана от служителите на Сантен в социални мрежи и други подобни платформи, не отразява политиките или позициите на Сантен.

За да гарантираме, че нашите корпоративни комуникации са в съответствие с нашата визия и настоящите етични, правни и регулаторни стандарти, ние въведохме някои основни насоки, за да Ви помогнем да разберете как считаме за подходящо да използваме социалните медии на Сантен. За повече информация, моля, прочетете нашите Условия за ползване на официални социални медии.

Приложимо право, юрисдикция и разделимост

Тези условия се уреждат и тълкуват в съответствие със законите на Финландия. Всички съдебни производства, свързани с разногласия, произтичащи от, във връзка с или отнасящи се до Условията или тази уебстраница, са подчинени на юрисдикцията на съдилищата в Хелзинки, Финландия.

Сантен не предoставя гаранция, че информацията на уебстраницата е подходяща или достъпна за използване на други места, а достъпът до уебстраницата на Сантен от територии, където съдържанието й може да е незаконно, е забранено. Тези, които решат да получат достъп до уебстраницата на Сантен от места или страни, различни от България, правят това по своя инициатива и носят отговорност за спазването на приложимите местни закони.

Ако някоя от разпоредбите на настоящите Условия е призната за невалидна или неприложима от компетентен съд, останалите разпоредби на тези Условия остават в сила и действие. В такъв случай Сантен може надлежно да замени всяка такава невалидна или неприложима разпоредба на настоящите Условия с валидна и изпълнима разпоредба, която ще постигне, доколкото е възможно, икономическите, бизнес и други цели на невалидната или неприложима такава.

Отговорност и нарушения 

Вие поемате цялата отговорност за използването или достъпа до тази уебстраница, включително достъпа Ви до каквато и да е литература на Сантен или друга литература, получена чрез тази уебстраница, и се отказвате от всички искове или мотиви за искове срещу Сантен.
 
Освен това Вие гарантирате, че няма да използвате тази уебстраница, за да:
(а) качвате, публикувате, изпращате по имейл или предавате по друг начин съдържание, което е незаконно, вредно, застрашаващо, злоупотребяващо, тормозещо, изкривяващо, дискредитиращо, вулгарно, нецензурно, клеветническо, нарушаващо поверителността на данните на друго лице, враждебно или с расов, етническ или друг подтекст;
(б) качвате, публикувате, изпращате по имейл или по друг начин да предавате лични данни за друго лице, без предварителното писмено съгласие на това лице;
(в) качвате, публикувате, изпращате по имейл или предавате по друг начин каквото и да е съдържание, което нарушава патент, търговска марка, търговска тайна, авторски права или други права на собственост на която и да е страна;
(г) нарушите който и да е приложим закон или разпоредба във връзка с използването на уебстраницата от Ваша страна, включително, но не само, разпоредби, обнародвани от която и да е борса за ценни книжа; или
(д) събирате или съхранявате лични данни на други потребители.

Вие признавате и се съгласявате, че можем да прекратим Вашия достъп до уебстраницата, ако установим, че поведение Ви е незаконно, насилствено и несъвместимо с духа и който и да е текст на настоящите Условия. Освен това си запазваме правото да премахнем всички материали, които смятаме за неподходящи, незаконни или по някакъв начин противоречащи на нашите приети ценности и етични стандарти.
 
Препоръчваме на потребители, които открият неподходящо съдържание, да се свържат незабавно с нас на имейл: emanuel.kalotov@santen.com

Информация за връзка

Ако имате някакви въпроси относно тези Условия, моля, свържете се с нас на адрес: emanuel.kalotov@santen.com 

Последна актуализация: 18ти септември 2020